Ecoxarxa La Safor - Valldigna EXSV
Términos y condiciones de uso

 

[CASTELLANO más abajo]

 

Principis bàsics i de funcionament. ECOXARXA SAFOR-VALLDIGNA

Organització de les comissions

L’ecoxarxa és una xarxa comarcal d’intercanvi de béns, serveis i coneixements per

mitjà d’una moneda social. És una eina de transició cap a una forma de viure

diferent, basada en la cooperació, la llibertat i la responsabilitat.

La xarxa d’intercanvi està basada en l’autoorganització de les persones, a nivell

comarcal. Els participants registren les seues demandes i les seues ofertes i

intercanvien productes i serveis entre si. Totes i tots oferim i totes i tots en algun

moment necessitem quelcom.

 

A.Principis fonamentals

1- L’ecoxarxa sorgix d’una inquietud política dels seus integrants. L’ecoxarxa té

vocació econòmica, social i política en clau anticapitalista, ecologista, humanista,

antipatriarcal i internacionalista. Amb una actitud pedagògica de caràcter llibertari

fomentarà la igualtat entre totes les persones, el seu creixement personal i la difusió

i intercanvi de coneixements.

2- En l’ecoxarxa s’intercanviaran béns, serveis i coneixements seguint criteris

d’ecologia, justícia social i de proximitat en la mesura que siga possible.

3- L’ecoxarxa té vocació de fer comunitat entre els seus integrants, d’arribar a un

coneixement i relació personal de mútua confiança, així com de crear xarxa amb

altres xarxes d’intercanvi i moviments socials afins.

4- En l’ecoxarxa es fonamentaran els projectes i iniciatives econòmiques alternatives

i cooperatives.

5- L’intercanvi en l’ecoxarxa es realitzarà per mitjà de moneda social. Es fomentarà a

més en la xarxa un altre tipus d’intercanvi més humà com el bescanvi, l’intercanvi

d’hores i com a vocació última l’economia comunitària participativa.

6- L’ecoxarxa s’organitza de forma autogestionada i per tant tots els seus integrants

tenen el dret i l’obligació de treballar en el seu manteniment i gestió.

7- L’ecoxarxa s’organitza de forma assembleària. L’assemblea estarà composta per

totes i tots les/els integrants de la xarxa. Cada persona tindrà un vot en l’assemblea.

Totes i tots les/els integrants hauran de figurar en un cens oficial. Les decisions que

no afecten ni als principis fonamentals ni als de funcionament es prendran per

majoria del 51% dels presents.

8- L’assemblea de l’ecoxarxa és sobirana i independent de qualsevol moviment

social o organització i sera l’únic òrgan de decisió.9- L’ecoxarxa es declara favorable a la seua possible integració en una futura

cooperativa integral, sempre que esta compartisca les premisses i objectius de

l’ecoxarxa, i respecte la seua sobirania.

10- L’ecoxarxa té vocació d’expansió, tant de la pròpia ecoxarxa (arrelament social),

com el suport a la posada en marxa de noves iniciatives.

11- L’ecoxarxa aspira que el seu local o seu siga un espai públic.

12- L’ecoxarxa té vocació d’administrar i gestionar per mitjà de la democràcia directa,

no sols la moneda social sinó tots els assumptes públics que en la comunitat es

vagen donant.

13- Els principis fonamentals i de funcionament prevaldran sobre els estatuts oficials.

Els integrants que ocupen els llocs definits en els estatuts oficials respondran

únicament i en tot moment davant de l’assemblea.

14- Qualsevol persona tindrà dret a incorporar-se a l’ecoxarxa desprès de la seua

creació, sempre que assumisca tots els principis fonamentals i de funcionament.

15- La modificació de qualsevol d ́aquestos principis fonamentals requerirà una

majoria del 75% de l’assemblea.

 

B-Principis de funcionament

1- S’automatitzaran al màxim els treballs administratius. L’ecoxarxa disposarà d’una

pàgina web o bloc i d’un grup en l’aplicació web CES .

2- La xarxa d’intercanvi es denomina Ecoxarxa Safor-Valldigna i la seua moneda és

l’Eco.

3- Les dades de contacte de les persones integrants estaran a dispocició del grup.

4- Els integrants podran acordar intercanvis en els llocs i torns de treball prèvia

comunicació a totes les comissions de treball.

5- L’assemblea fixarà un saldo mínim i màxim. Excepcionalment, este podrà estar

condicionat a les circumstàncies personals de cada persona, amb l’aprovació prèvia

en l’assemblea.

6- Es pren com a referència 10 ecos=10euros=1 hora, no tractan-se d’una paritat.

7- Existirà una comissió dedicada a facilitar els intercanvis a persones que no

tinguen accés a internet.

8- Existirà una possible retenció per al pagament de serveis comuns.

9- La modificació de qualsevol d’aquestos principis de funcionament requerirà una

majoria de dos terços de l’assemblea.

 

C-Acords de l’assemblea

L’assemblea fixa el saldo mínim en -50ecos i el màxim en +300ecos.

2- Totes i tots les/els integrants de la xarxa parteixen de saldo zero.

3- Es faran mercats d’intercanvi itinerants.

4- S’unifica la classificació d’ofertes en el CES amb la xarxa de xarxes d’intercanvi

valencianes.

5-Treballem per a sumar-nos a les xarxes d’intercanvi valencianes que actualment

estan integrades per:

6- S’aprova la creació d’una caixa d’intercanvi pública.

7- Es recomanen els intercanvis amb xarxes de la X.X.I.V. i altres pròximes i afins

.Els intercanvis amb altres xarxes seran per compte i risc de la persona que

decidisca fer-los.

8- Qualsevol persona que es manifeste, interna o externament, en contra dels

principis fonamentals d’aquesta ecoxarxa serà aïllada, a nivel de funcionament, per

la resta de membres de l’ecoxarxa i , a més, es valorarà la seua expulsió en

assemblea.

9- Es donarà publicitat de les publicacions de l’ecoxarxa en el bloc i les xarxes

socials del 15M, i també es posarà un enllaç fixe en el bloc de l’assemblea del 15M

Safor –Valldigna.

 

D-Les comissions i les seues funcions

1- Comissió de dinamització:

- Prepara i convoca les assemblees

- Dinamitza i difon la xarxa.

- Es relaciona amb altres xarxes i iniciatives afins.

- Analitza i estudia el comportament de la xarxa.

- Proposa millores i actualitzacions.

- Facilita el contacte entre ofertes i demandes.- Gestiona el bloc

2- Comissió d ́acollida:

- Rep als nous integrants

- Els explica el funcionament.

- Els entrega els estatuts.

- Actualitza i custodia el cens.

3- Comissió d ́informàtica:

- Gestiona l ́aplicació informàtica CES

- Manté net i ordenat el nostre grup en el CES

- Gestionarà una llista de correu.

- Dona formació a les persones que no saben usar l ́aplicació

- Ajuda a realizar els intercanvis a les persones sense accés a internet.

- Detecció de companyes i companys inactius.

4- Comissió de mercats:

- Organitza, prepara i dinamitza els mercats d ́intercanvi.

5- Grup de treball per a la resolució de conflictes (mediació).

En el cas que una o més persones d ́aquest grup de treball estiguera implicat en

algun conflicte o en el cas que este grup no arribe a cap acord, será l ́assemblea la

que arbitre.

 

E- Forma Jurídica

La Xarxa de Cooperació Valenciana disposa d ́una figura jurídica en la qual

un dels tipus de soci ( soci col.laborador) no té cap obligació a la cooperativa però sí

una cobertura jurídica per a realitzar intercanvis amb moneda social de forma legal.

 

Clicant al botó "Acceptar " ( baix de tot a la dreta) confirmo que he llegit les presents Normes de Funcionament de la Ecoxarxa SAFOR-VALLDIGNA i que les accepto , amb la qual cosa accediré a la fitxa de sol·licitud d'alta.

Accepto també els termes i condicions del CES i dels altres grups del CES en els intercanvis que realitzi.

Accepto i entenc que aquestes normes de funcionament poden ser modificats en el futur i que la meva participació com a usuària del CES estarà subjecta a les normes de funcionament vigents en cada moment.

 

[CASTELLANO]

 

ECOXARXA – Principios básicos y de funcionamiento

 

 

Organización de las comisiones

 

La EcoXarxa es una red comarcal de intercambio de bienes, servicios y conocimientos mediante una moneda social.

Es una herramienta de transición hacia una forma de vivir diferente, basada en la cooperación, la libertad y la

responsabilidad.

La Red de Intercambio está basada en la auto-organización de las personas, a nivel comarcal. Los participantes

registran sus demandas y sus ofertas e intercambian productos y servicios entre sí. Todos ofrecemos y todos en

algún momento necesitamos algo.

A- Principios fundamentales (aprobado por la asamblea el 04/06/2012)

1- La EcoXarxa surge de una inquietud política de sus integrantes. La EcoXarxa tiene vocación económica,

social y política en clave anticapitalista, ecologista, humanista, antipatriarcal e internacionalista. Con una

actitud pedagógica de carácter libertario fomentará la igualdad entre todas las personas, su crecimiento

personal y la difusión e intercambio de conocimientos.

2- En la EcoXarxa se intercambiarán bienes, servicios y conocimientos siguiendo criterios de ecología, de

justicia social y de cercanía en la medida de lo posible.

3- La EcoXarxa tiene vocación de hacer comunidad entre sus integrantes, de llegar a un conocimiento y

relación personal de mutua confianza, así como de crear red con otras redes de intercambio y

movimientos sociales afines.

4- En la EcoXarxa se fomentarán los proyectos e iniciativas económicas alternativas y cooperativas.

5- El intercambio en la EcoXarxa se realizará mediante moneda social. Se fomentará además en la red otro

tipo de intercambio más humano como el trueque, el intercambio de horas y como vocación última la

economía comunitaria participativa.

6- La EcoXarxa se organiza de forma autogestionada y por lo tanto todos sus integrantes tienen el derecho y

la obligación de trabajar en su mantenimiento y gestión.

7- La EcoXarxa se organiza de forma asamblearia. La asamblea estará compuesta por todos los integrantes

de la red. Cada persona tendrá un voto en la asamblea. Todos los integrantes deberán figurar en un censo

oficial. Las decisiones que no afecten ni a los principios fundamentales ni a los de funcionamiento se

tomarán por mayoría del 51 % de los presentes.

8- La asamblea de la EcoXarxa es soberana e independiente de cualquier movimiento social u organización

y será el único órgano de decisión.

9- La EcoXarxa se declara favorable a su posible integración en una futura cooperativa integral, siempre que

ésta comparta las premisas y objetivos de la EcoXarxa, y respete su soberanía.

10- La EcoXarxa tiene vocación de expansión, tanto de la propia EcoXarxa (arraigo social), como el apoyo a la

puesta en marcha de nuevas iniciativas.

11- La EcoXarxa aspira a que su local o sede sea un espacio público.

12- La EcoXarxa tiene vocación de administrar y gestionar mediante la democracia directa, no sólo la moneda

social sino todos los asuntos públicos que en la comunidad se vayan dando.

13- Los principios fundamentales y de funcionamiento prevalecerán sobre los estatutos oficiales. Los

integrantes que ocupen los puestos definidos en los estatutos oficiales responderán únicamente y en todo

momento ante la asamblea.

14- Cualquier persona tendrá derecho a incorporarse a la EcoXarxa con posterioridad a su creación, siempre

que asuma todos los principios fundamentales y de funcionamiento.

15- La modificación de cualquiera de estos principios fundamentales requerirá una mayoría del 75% de la

asamblea.

B- Principios de funcionamiento (aprobado por la asamblea el 04/06/2012)

1- Se automatizarán al máximo los trabajos administrativos. La EcoXarxa dispondrá de una página web o

Blog y de un grupo en la aplicación web CES.

2- La red de intercambio se denomina EcoXarxa Safor-Valldigna y su moneda es el Eco.

3- Los datos de contacto de las personas integrantes estarán a disposición del grupo.

4- Los integrantes podrán acordar intercambios en los puestos y turnos de trabajo previa comunicación a

todas las comisiones de trabajo.

5- La asamblea fijará un saldo mínimo y máximo. Excepcionalmente, éste podrá estar condicionado a las circunstancias personales de cada persona, previa aprobación en la asamblea.

6- Se toma como referencia 10 Ecos = 10 Euros = 1 hora, no tratándose de una paridad.

7- Existirá una comisión dedicada a facilitar los intercambios a personas que no tengan acceso a Internet.

8- Existirá una posible retención para el pago de servicios comunes.

9- La modificación de cualquiera de estos principios de funcionamiento requerirá una mayoría de dos tercios

de la asamblea.

C- Acuerdos de la asamblea

  1. La asamblea fija el saldo mínimo en -50 Ecos y el máximo en +300 Ecos.
  2. Todos los integrantes de la red parten de saldo cero.
  3. Se harán mercados de intercambio itinerantes.
  4. Se unifica la clasificación de ofertas en el CES con Xarxa de Xarxes d ́Intercanvi Valencianes.
  5. Trabajamos para sumarnos a las redes coordinadas a través de la Xarxa de Xarxes d’Intercanvi Valencianes que actualmente está integrada por:

6- Se aprueba la creación de una Caja de Intercambio Pública.

7- Se recomiendan los intercambios con redes de la X.X.I.V. y otras cercanas y afines. Los intercambios con otras redes serán por cuenta y riesgo de la persona que decida hacerlos.

 

8- Cualquier persona que se manifieste, interna o externamente, en contra de los principios fundamentales de esta Ecoxarxa será aislada, a nivel de funcionamiento, por el resto de miembros de la Ecoxarxa y, además, se valorará su expulsión en asamblea. 

9-Es donarà publicitat de les publicacions de la Ecoxarxa en el bloc y les xarxes socials del 15M i també es posarà un link fixe en el bloc de l’Assemblea del 15M Safor-Valldigna.

D- Las comisiones y sus funciones

1- Comisión de dinamización: 

Prepara y convoca las asambleas

2- Comisión de acogida: 

 

3- Comisión de informática: 

 

4- Comisión de mercados: 

5- Grupo de trabajo para la resolución de conflictos (mediación):

E- Forma jurídica

La Red de Cooperación Valenciana dispone de una figura jurídica en la cual uno de los tipos de socio

(socio colaborador) no tiene ninguna obligación hacia la cooperativa pero si una cobertura jurídica para realizar

intercambios con moneda social de forma legal.

 

E-mail – ecoxarxa.saforvall.dinamitzacio@riseup.net

 

Clicando en el botón “Aceptar” (botón inferior derecha) confirmo que he leído las presentes Normas de Funcionamiento de la EcoXarxa Safor-Valldigna y que las acepto, con lo cual accederé a la ficha de solicitud de alta.

Acepto también los términos y condiciones del CES y de los demás grupos del CES en los intercambios que realice. 

Acepto y entiendo que estas Normas de Funcionamiento pueden ser modificados en el futuro y que mi participación como usuaria del CES estará sujeta a las Normas de Funcionamiento vigentes en cada momento.