EcoXarxa Marina Alta
Términos y condiciones de uso

 

Ecoxarxa MARINA ALTA (EXMA)

NORMES DE FUNCIONAMENT (valencià)

¿QUÈ ÉS?

La EcoXarxa MARINA ALTA és una xarxa local d'intercanvi de béns i serveis que utilitza moneda social, el ECO, generada pels propis usuari@s. La informació relativa a les transaccions es gestiona informàticament.

La EXMA encara que pot estar connectada amb altres xarxes afins quant a objectius i funcionament, que treballen amb moneda social, però es mantindrà totalment independent de qualsevol partit polític.

LES SEVES FINALITATS

Volem promoure:

Per a això facilitarà:

La EXMA es declara favorable a la seva possible integració en una futura cooperativa integral, sempre que aquesta comparteixi les seves premisses i objectius, i respecti la seva sobirania.

CONTACTE

La EXMA disposa d'un blog: http://ecoxarxamarinaalta.blogspot.com.es/ com a mig públic de comunicació per difondre els seus objectius i activitats on hi ha correus per contactar, manuals, convocatòries de Mercats, enllaços d'interès, etc. Això no exclou que es puguin crear perfils o grups en xarxes socials o altres llocs web.

Per favor fixeu-vos que els emails de l'administració de la Ecoxarxa (exma.info@gmail.com y exma.admin@riseup.net) no van a la carpeta de no desitjats o spam.

La EXMA aspira al fet que el seu local o seu sigui un edifici públic, o bé sigui gratuït o pagat en moneda social.

USUARIS

La EXMA admetrà a qualsevol persona, independentment de la seva ideologia, orientació sexual o religiosa, podent excloure a les quals professin idees o mostrin actituds racistes, xenòfobes, homófobas, feixistes, o es mostrin contràries a les seves finalitats.

¿QUÈ ÉS EL CES?

Els imports dels intercanvis, persones usuàries, etc. es registren actualment amb una eina web: el Community Exchange System (CES) https://www.community-exchange.org 

“El 'Community Exchange System' (CES) és un sistema d'intercanvi basat en comunitats que proporciona mitjans perquè els seus usuaris intercanviïn béns i serveis, bé localment o amb altres xarxes. Es podria descriure també com una xarxa de comerç complementària que opera sense diners.

A diferència dels sistemes d'intercanvi convencionals basats en diners, el CES no té una moneda física. La informació reemplaça a aquesta moneda, i la informació relativa a les transaccions es gestiona nformàticament.”

Nota.- Ja que el CES és només una eina, la EXMA podrà migrar a un altre sistema de gestió més adequat que sigui llicenciat com a programari lliure.

FUNCIONAMENT DE LA EXMA DINS DEL CES

ALTA i BAIXA EN LA EXMA

Cada persona que vulgui formar part de la EcoXarxa, haurà de fer una sol·licitud d'inscripció en el CES i acceptar les seves Normes de Funcionament. L'enllaç: https://www.community-exchange.org/terms.asp?xid=exma

Solament es pot tenir un compte individual en el CES. Si ja estàs a una altra xarxa local d'intercanvi del CES has de donar-te de baixa primer en el teu grup local anterior abans de donar-te d'alta, demana-li-ho als administradors d'aquesta xarxa.

Les dades mínimes necessàries per donar-se d'alta són: nom i primer cognom, zona/barri i correu electrònic per contactar

Les dades de nom i cognoms, i zona/barri són visibles per a tots. Els altres dades personals (telèfon, adreça, lloc web, email, etc.) es podran ocultar o no a la resta de persones usuàries, excepte a l'equip d'Administració. 

A més de les dades d'identificació s'haurà d'afegir almenys una oferta d'un ben o servei que la persona sol·licitant estigui disposada a oferir amb la comunitat. Hem comprovat també la conveniència d'agregar al mateix temps demandes, almenys una, per dinamitzar els ntercanvis.

L'equip d'Administració revisarà les sol·licituds d'alta que es produeixin i les acceptarà si reuneixen els requisits que aquí s'aproven.

Podran ser donades de baixa les persones usuàries que:

"Si el saldo d'un compte no està a 0 no es pot donar de baixa en el CES. La persona usuària es compromet doncs, en cas de BAIXA i tenir saldo negatiu, a realitzar els intercanvis necessaris per deixar-la a zero. L'administració s'ofereix per facilitar aquests intercanvis. "

SISTEMA DE VALORACIÓ

Per a la valoració de béns o serveis s'equipara el valor 1 Eco = 1 Euro.

La valoració de serveis ha de basar-se en el nivell de dificultat i qualificació necessaris, sent recomanable l'elaboració i acceptació mútua d'un pressupost previ. 

Totes les ofertes, tant de béns com de serveis estaran valorades en Ecos, podent utilitzar-se l'euro en els casos de despeses de material i/o combustible. 

L'Euro podrà utilitzar-se en una transacció sempre que no sobrepassi el 50% del preu del producte o servei. És a dir, es pot vendre un producte 50% en Euros i 50% en Ecos.

LÍMITS DE SALDO

Cada nou/a integrant de la xarxa comença amb un saldo de 0 Ecos. A mesura que vagi venent béns o realitzant serveis anirà augmentant el seu saldo, i anirà disminuint a mesura que rebi béns o serveis.

S'estableix un límit inicial de saldo negatiu personal màxim de 100 Ecos. Aquest crèdit inicial es podrà pujar a 300 ecos a qui ho sol·liciti i hagi superat 300 ecos entre compres i vendes.

Igualment s'estableix un límit màxim positiu de 300 ecos. 

TAXES i QUOTES

Taxes: assemblea de maig de 2021 s'acorda eliminar les taxes

Quotes: assemblea de maig de 2021 s'acorda el cobrament de 1 eco/mes per compte per despeses comunitàries o de projectes EXMA.

OFERTES, DEMANDES i INTERCANVIS

Cada usuari / a es responsabilitzarà de l'actualització i la correcta classificació dels seus anuncis. 

La EXMA no té cap responsabilitat sobre la valoració, condicions o qualitat dels béns i serveis oferts. En qualsevol intercanvi, cada part assumeix les seves responsabilitats legals, obligacions i riscos. Ningú està obligat a fer un intercanvi si no vol, encara que el tingui ofert i en vigor.

És el venedor el que registra el seu intercanvi en el sistema i ho ha de fer abans que transcorrin 30 dies.

Hi ha un termini d'un mes per poder modificar o cancel·lar un intercanvi.

MEDIACIÓ DE CONFLICTES

Els conflictes entre persones usuàries, de no arribar a un acord, seran resoltes per la Comissió de Mediació o per l'Assemblea. 

Qualsevol usuari de la EXMA podrà posar coneixement de l'Equip d'Administració qualsevol suposat abús o problema relacionat amb l'ús de la xarxa per al seu estudi i solució. 

ORGANITZACIÓ DE LA EXMA

L'autogestió és el model de funcionament de la EXMA. És per tant un dret i una obligació dels seus integrants treballar en el seu manteniment, difusió, creixement i gestió.

La EXMA s'organitza a través de l'Assemblea i les Comissions, els integrants de les quals formen l'Equip d'Administració.

L'ASSEMBLEA

En L'Assemblea poden participar tots els seus usuaris/as, és sobirana i independent de qualsevol moviment social o organització, i serà l'únic òrgan de decisió para: 

L'Assemblea es reunirà una vegada a l'any amb caràcter general. També pot ser convocada extraordinàriament per la Comissió d'Administració, o a petició del 10% dels seus usuaris/as. 

L'aprovació d'aquestes Normes de Funcionament, així com qualsevol modificació de les mateixes, es realitzarà per consens de les persones participants en l'assemblea, qui no participi no tindrà dret a reclamar les decisions en ella preses.

Les decisions que no afectin a les de Normes de Funcionament es prenguessin per majoria simple dels participants en l'assemblea. Les decisions que no afectin a les Normes de Funcionament però si a les Comissions seran preses per aquestes mateixes, sempre que sigui per a una major efectivitat i benefici del funcionament de la EXMA.

LES COMISSIONS

Les comissions s'encarreguen de donar-li operativitat a la EXMA. Les comissions estan formades per qualsevol usuari o usuària de la EXMA triat en Assemblea.

A la V assemblea s'acorda per unanimitat el pagament de ecos per tasques organitzades per al col·lectiu com a administració, reunions, ajuda en esdeveniments, etc. 

L'esquema de comissions i les seves funcions és com segueix:

COMISSIÓ D'ADMINISTRACIÓ:

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ:

COMISSIÓ D'INFORMÀTICA:

COMISSIÓ D'AJUDA I MEDIACIÓ:

COMISSIÓ DE MERCATS D'INTERCANVIS

COMISSIÓ DE PRESUPOSTOS
S'encarrega d'aprovar els pagaments des del compte d'administració

PROTECCIÓ DE DADES

La persona, usuària EXMA que, per haver estat escollida per administració o alguna comissió, o que en un moment donat tingui accés a la informació personal continguda a la base de dades del CES o la llista de correus de Gmail es compromet aquí a la protecció de la informació personal allà registrada: a utilitzar aquestes dades exclusivament per a les finalitats administratius i de gestió propis, ja que aquesta informació no caigui en mans d'altres organitzacions o persones alienes a l'Ecoxarxa Marina Alta.

LOPD i LSSI-CE

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades proporcionades es guarden en un fitxer al que pot accedir l'equip d'administració de l'Ecoxarxa MARINA ALTA . El domini community-exchange.org està registrat a nom del fundador del CES (Community Exchange System): Tim Jenkin, de Sud-àfrica.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i modificació mitjançant l'accés amb el seu usuari i contrasenya al web: https://www.community-exchange.org/index_es.asp

Així mateix i d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem el seu consentiment exprés per enviar-esdeveniments o avisos que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic. Podreu configurar en qualsevol moment si vol la recepció dels butlletins periòdics d'ofertes i demandes marcant o desmarcant aquesta casella en la seva fitxa.

Per a qualsevol dubte pot enviar-nos un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic: exma.info@gmail.com

Clicant al botó " accepto " " I Accept " ( anem el botó de la dreta ) confirmo que he llegit les presents Normes de Funcionament de la Ecoxarxa MARINA ALTA i que les accepto , amb la qual cosa accediré a la fitxa de sol·licitud d'alta.

Accepto també els termes i condicions del CES i dels altres grups del CES en els intercanvis que realitzi.

Accepto i entenc que aquestes normes de funcionament poden ser modificats en el futur i que la meva participació com a usuària del CES estarà subjecta a les normes de funcionament vigents en cada moment.

* * * * 

EcoXarxa MARINA ALTA (EXMA)

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO (castellano)

¿QUÉ ES?

La EcoXarxa MARINA ALTA es una red local de intercambio de bienes y servicios que utiliza moneda social, el ECO, generada por los propios usuari@s. La información relativa a las transacciones se gestiona informáticamente.

La EXMA aunque puede estar conectada con otras redes afines en cuanto a objetivos y funcionamiento, que trabajan con moneda social, pero se mantendrá totalmente independiente de cualquier partido político.

SUS FINES

Queremos promover:

 Para ello facilitará:

La EXMA se declara favorable a su posible integración en una futura cooperativa integral, siempre que ésta comparta sus premisas y objetivos, y respete su soberanía.

CONTACTO

La EXMA dispone de un blog: http://ecoxarxamarinaalta.blogspot.com.es/ como medio público de comunicación para difundir sus objetivos y actividades donde hay correos para contactar, manuales, convocatorias de Mercados, enlaces de interés, etc. Eso no excluye que se puedan crear perfiles o grupos en redes sociales u otros sitios web. 

La EXMA aspira a que su local o sede sea un edificio público, o bien sea gratuito o pagado en moneda social.

USUARIOS

La EXMA admitirá a cualquier persona, independientemente de su ideología, orientación sexual o religiosa, pudiendo excluir a las que profesen ideas o muestren actitudes racistas, xenófobas, homófobas, fascistas, o se muestren contrarias a sus fines. 

¿QUÉ ES EL CES?

Los importes de los intercambios, personas usuarias, etc. se registran actualmente con una herramienta web: el Community Exchange System (CES) https://www.community-exchange.org

“El 'Community Exchange System' (CES) es un sistema de intercambio basado en comunidades que proporciona medios para que sus usuarios intercambien bienes y servicios, bien localmente o con otras redes. Se podría describir también como una red de comercio complementaria que opera sin dinero.

A diferencia de los sistemas de intercambio convencionales basados en dinero, el CES no tiene una moneda física. La información reemplaza a dicha moneda, y la información relativa a las transacciones se gestiona informáticamente.”

Nota.- Ya que el CES es sólo una herramienta, la EXMA podrá migrar a otro sistema de gestión más adecuado que sea licenciado como software libre. 

FUNCIONAMIENTO DE LA EXMA DENTRO DEL CES

ALTA y BAJA EN LA EXMA

Cada persona que quiera formar parte de la EcoXarxa, deberá hacer una solicitud de inscripción en el CES y aceptar sus Normas de Funcionamiento. El enlace: https://www.community-exchange.org/terms.asp?xid=exma

Solamente se puede tener una cuenta individual en el CES. Si ya estás en otra red local de intercambio del CES tienes que darte de baja primero en tu grupo local anterior antes de darte de alta, pídeselo a los administradores de esa red. 

Los datos mínimos necesarios para darse de alta son: nombre y primer apellido, zona/barrio y correo electrónico para contactar. 

Los datos de nombre y apellidos, y zona/barrio son visibles para todos. Los demás datos personales (teléfono, dirección, sitio web, email, etc.) se podrán ocultar o no al resto de personas usuarias, excepto al equipo de Administración.

Además de los datos de identificación se deberá añadir al menos una oferta de un bien o servicio que la persona solicitante esté dispuesta a ofrecer con la comunidad. Hemos comprobado también la conveniencia de agregar al mismo tiempo demandas, al menos una, para dinamizar los intercambios.

El equipo de Administración revisará las solicitudes de alta que se produzcan y las aceptará si reúnen los requisitos que aquí se aprueban. 

Podrán ser dadas de baja las personas usuarias que:

“Si el saldo de una cuenta no está a 0 no se puede dar de baja en el CES. La persona usuaria se compromete pues, en caso de BAJA y tener saldo negativo, a realizar los intercambios necesarios para dejarla a cero. La administración se ofrece para facilitar esos intercambios.”

SISTEMA DE VALORACIÓN

Para la valoración de bienes o servicios 1 Eco = 1 Euro.

La valoración de servicios debe basarse en el nivel de dificultad y cualificación necesarios, siendo recomendable la elaboración y aceptación mutua de un presupuesto previo.

Todas las ofertas, tanto de bienes como de servicios estarán valoradas en ecos, pudiendo utilizarse el euro en los casos de gastos de material y/o combustible. 

El Euro podrá utilizarse en una transacción siempre que no sobrepase el 50% del precio del producto o servicio. Es decir, se puede vender un producto 50% en Euros y 50% en Ecos.

LÍMITES DE SALDO

Cada nuevo/a integrante de la red comienza con un saldo de 0 ecos. A medida que vaya vendiendo bienes o realizando servicios irá aumentando su saldo, e irá disminuyendo a medida que reciba bienes o servicios. 

Se establece un límite de saldo negativo personal máximo de 100 ecos. Este límite podrá subirse a 300 a quien lo solicite y haya superado 300 ecos entre compras y ventas

Igualmente se establece un máximo positivo de 300 Ecos.

TASAS y CUOTAS

Tasas: En la asamblea de mayo de 2021 se acuerda eliminar las tasas.

Cuotas: En la asamblea de mayo de 2021 se acuerda el cobro de una cuota de 1 eco/mes por cuenta para gastos comunitarios o de proyectos EXMA. 

OFERTAS, DEMANDAS e INTERCAMBIOS

Cada usuario/a se responsabilizará de la actualización y la correcta clasificación de sus anuncios. 

La EXMA no tiene ninguna responsabilidad sobre la valoración, condiciones o calidad de los bienes y servicios ofrecidos. En cualquier intercambio, cada parte asume sus responsabilidades legales, obligaciones y riesgos. Nadie está obligado a hacer un intercambio si no quiere, aunque lo tenga ofrecido y en vigor. 

Es el vendedor el que registra su intercambio en el sistema y debe hacerlo antes de que transcurran 30 dias.

Hay un plazo de un mes para poder modificar o cancelar un intercambio. 

MEDIACIÓN DE CONFLICTOS

Los conflictos entre personas usuarias, de no llegar a un acuerdo, serán resueltas por la Comisión de Mediación o por la Asamblea.

Cualquier usuario de la EXMA podrá poner conocimiento del Equipo de Administración cualquier supuesto abuso o problema relacionado con el uso de la red para su estudio y solución.

ORGANIZACIÓN DE LA EXMA

La autogestión es el modelo de funcionamiento de La EXMA. Es por lo tanto un derecho y una obligación de sus integrantes trabajar en su mantenimiento, difusión, crecimiento y gestión.

La EXMA se organiza a través de La Asamblea y las Comisiones, cuyos integrantes forman el Equipo de Administración. 

LA ASAMBLEA

En La Asamblea pueden participar todos sus usuarios/as, es soberana e independiente de cualquier movimiento social u organización, y será el único órgano de decisión para:

La Asamblea se reunirá una vez al año con carácter general. También puede ser convocada extraordinariamente por la Comisión de Administración, o a petición del 10% de sus usuarios/as.

La aprobación de estas Normas de Funcionamiento, así como cualquier modificación de las mismas, se realizará por consenso de las personas participantes en la asamblea, quien no participe no tendrá derecho a reclamar las decisiones en ella tomadas.

Las decisiones que no afecten a las de Normas de Funcionamiento se tomaran por mayoría simple de los participantes en la asamblea. Las decisiones que no afecten a las Normas de Funcionamiento pero si a las Comisiones serán tomadas por estas mismas, siempre que sea para una mayor efectividad y beneficio del funcionamiento de la EXMA.

LAS COMISIONES

Las comisiones se encargan de darle operatividad a la EXMA. Las comisiones están formadas por cualquier usuario o usuaria de la EXMA elegido en Asamblea.

En la V asamblea se acuerda por unanimidad el pago de ecos por labores organizadas para el colectivo como administración, reuniones, ayuda en eventos, etc. 

El esquema de comisiones y sus funciones es como sigue:

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN:

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION:

COMISIÓN DE INFORMÁTICA:

COMISIÓN DE AYUDA Y MEDIACIÓN:

COMISIÓN DE MERCADOS DE INTERCAMBIOS

COMISIÓN DE PRESUPUESTOS

Se encarga de aprobar los pagos desde la cuenta de administración.

PROTECCIÓN DE DATOS

La persona, usuaria EXMA que, por haber sido elegida para administración o alguna comisión, o que en un momento dado tenga acceso a la información personal contenida en la base de datos del CES o la lista de correos de Gmail se compromete aquí a la protección de la información personal allí registrada: a utilizar dichos datos exclusivamente para los fines administrativos y de gestión propios, y a que dicha información no caiga en manos de otras organizaciones o personas ajenas a la EcoXarxa Marina Alta.

LOPD y LSSI-CE

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos proporcionados se guardan en un fichero al que puede acceder el equipo de administración de la ECOXARXA MARINA ALTA. El dominio community-exchange.org está registrado a nombre del fundador del CES (Community Exchange System): Tim Jenkin, de Sudáfrica.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y modificación mediante el acceso con su usario y contraseña a la web: https://www.community-exchange.org/index_es.asp

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, solicitamos su consentimiento expreso para enviarle eventos o avisos que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico. Podrá configurar en cualquier momento si desea o no la recepción de los boletines periódicos de ofertas y demandas marcando o desmarcando dicha casilla en su ficha.

Para cualquier duda puede enviarnos un e-mail a la dirección de correo electrónico: exma.info@gmail.com

Clicando en el botón “acepto” "I Accept" (vamos el botón de la derecha) confirmo que he leído las presentes Normas de Funcionamiento de la EcoXarxa MARINA ALTA y que las acepto, con lo cual accederé a la ficha de solicitud de alta.

Acepto también los términos y condiciones del CES y de los demás grupos del CES en los intercambios que realice. 

Acepto y entiendo que estas Normas de Funcionamiento pueden ser modificados en el futuro y que mi participación como usuaria del CES estará sujeta a las Normas de Funcionamiento vigentes en cada momento.

Aviso Altas: Para completar el alta y conocernos en persona tenéis que venir al Rebost de la Marina Alta, CSA La Mistelera, en la Xara, cualquier viernes de 19 a 21 h. o algún evento que organice la EXMA. Gracias