Ecoxarxa de Menorca
Terms & Conditions of Use

 Back
To proceed to the registration form, click on the [Accept] button at the bottom

 

 TERMES I CONDICIONS D'ÚS

 

1.1 TITULARS DE COMPTE

Solament els usuaris registrats titulars d'un compte poden utilitzar el sistema per publicar ofertes i fer intercanvis. Cap tercer pot comerciar a través del compte d'un titular. En els comptes compartits s'ha de nomenar a una persona com a responsable del compte.

 

 

1.2 INTERCANVIS BASATS EN TALAIOTS

El titular del compte no podrà utilitzar la infraestructura de la Ecoxarxa per anunciar ofertes basades únicament euros. Es permet el realitzar ofertes de fins a un 50% en euros, encara que es tractarà de fomentar l'oferta amb només Talaiots.

 

 

1.3 SERAN APLICABLES LES MATEIXES NORMES QUE EN UN INTERCANVI LEGAL A l'ÚS

Les transaccions realitzades en Talaiots es regiran pels mateixos principis i normes legals i riscos que les normalment realitzades en euros.

 

 

1.4 PRIMER ANUNCI

Els nous membres hauran de començar amb almenys una oferta en el sistema. Els registres de nous comptes no seran tinguts en compte sense una primera oferta.

 

 

1.5 ENTRADA DE TRANSACCIONS

Les operacions s'introduiran en el CES pel venedor i d'acord a les bases indicades en el lloc web del CES, els procediments de les quals podran canviar de tant en tant d'acord a les millores que els gestors decideixin realitzar al sistema.

 

 

1.6 RECAPTACIONS O TAXA D'ÚS

1.6.1 si l'Assemblea de la Ecoxarxa així ho decidís es podran cobrar impostos a les operacions realitzades en Talaiots.

1.6.2 L'import de la taxa serà establert o modificat periòdicament en funció de les decisions preses en l'Assemblea de la Ecoxarxa.

1.6.3 L'administració tindrà dret a utilitzar les taxes reportades per gestionar i promoure els objectius de la Ecoxarxa així com el CES.

 

 

1.7 LIMITIS DE CRÈDIT/DÈBIT

1.7.1 Tots els comptes nous es creen amb un saldo de zero Talaiots.

1.7.2 Els titulars de compte tindran dret a començar a negociar sense tenir un saldo positiu i podran incórrer en un saldo negatiu des de l'inici en els seus comptes.

1.7.3 L'administració del sistema establirà i podrà variar els límits màxims de crèdit i de dèbit en els comptes de forma cautelar, sent sotmesos posteriorment a l'Assemblea de la Ecoxarxa. Inicialment s'estableix un límit de dèbit de -100 Talaiots.

1.7.4 L'administració pot fixar i ajustar els criteris segons els quals s'estableixen els límits de crèdit i dèbit dels comptes.

 

 

1.8 QUAN UN USUARI SOBREPASSA ELS LIMITIS DE CRÈDIT O DÈBIT

Serà el deure cada venedor en una transacció l'assegurar-se que els compradors no superessin els límits de dèbit en acceptar una transacció, avisant a l'administració que intervindrà i reclamarà, si el comprador no respon.

Si un comprador excedeix el límit de dèbit serà avisat i orientat a diversificar la seva oferta, i si persisteix podrà ser rebutjat per l’administració.

1.8.1 El venedor haurà de recórrer contra el comprador personalment. 

1.8.2 Les parts accepten la jurisdicció del Comitè de Mediació per a les reclamacions que poguessin sorgir.

1.8.3 El venedor tindrà dret a reclamar davant la Comissió la quantitat deguda.

 

 

1.9 COMERÇ ENTRE GRUPS D'INTERCANVI

L'Assemblea tindrà dret a posar límits a la quantitat de crèdit en els intercanvis comercials amb altres grups, així com a establir els termes i condicions que regeixen en l'intercanvi comercial amb un altre grups d'intercanvi dins del CES.

 

 

1.10 INFORMACIÓ DEL COMPTE

Els saldos de tots els comptes estan disponibles per a tots els usuaris, no així els detalls de les compres individuals.

 

 

1.11 PUBLICITAT

Les ofertes han de ser descrites amb transparència i honestedat en els anuncis. Els anuncis considerats ofensius pels altres, inexactes, il·legals o contraris a l'ètica del sistema podran ser retirats per l'administració sense consulta prèvia.

Una oferta anunciada en el sistema equival a una invitació per fer intercanvi i no constitueix una oferta irrevocable.

 

 

1.12 RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

1.12.1 Davant qualsevol disputa que sorgís entre els titulars de compte, o entre l'administració i qualsevol titular de compte, l'assumpte serà sotmès al Comitè de Mediació i si això falla, a arbitratge.

1.12.2 Si les parts no poden posar-se d'acord sobre qui ha d'actuar en qualitat d'àrbitre, ho decidirà el Comitè de Mediació. Si la disputa és amb el Comitè de Mediació, ho decidirà l’Assemblea.

Per a l'arbitratge i recorrerà preferentment a un altre membre de la Ecoxarxa, o si no és membre, almenys, una persona que es comprometi a actuar amb honestedat i imparcialitat demostrada i no remunerada.

1.12.3 L'arbitre tindrà dret a dictar pagaments per pèrdues o danys i perjudicis contractuals, però no per delictius o pèrdues indirectes. L'àrbitre podrà també dictar un pagament sobre les costos. Totes les sancions seran en Talaiots. Es podrà requerir que l'administrador doni dèbit o crèdit de qualsevol compte del sistema per donar compliment a tal ordre o decisió de la sentència.

 

 

1.13 SENSE INTERESSOS

Els titulars no podran cobrar interessos pels préstecs de Talaiots a altres membres.

 

 

1.14 SOLAMENT UN COMPTE

Tret que sigui autoritzat per l'assemblea, els titulars només poden operar amb un compte en el sistema.

 

 

1.15 NOMS DELS TITULARS DEL COMPTE 

Tret que sigui autoritzat per l'assemblea, tots els comptes portaran el nom i cognom personal com a nóm d’usuari. 

 

 

1.16 COMPTES: OBSOLESCÈNCIA

1.16.1 Si un compte no ha tingut moviments en cert temps, aquesta podria ser tancada, després que el titular del compte ha rebut una notificació prèvia.

1.16.1.1 Si es passa de l'any (12 mesos) es considerarà compte obsolet notificant-se al titular, que tindrà un temps de 3 mesos per reactivar les transaccions o perdre el saldo de crèdit.

1.16.1.2 Si hi ha saldo de dèbit (negatiu) es procedirà com si s'haguessin superat els límits i es reclamés el pagament del mateix.

1.16.1.3 Si aquest equilibri de dèbit en un compte obsolet no se salda dins del termini establert per l'administrador, est tindrà dret a procedir com s'assenyala en la clàusula 1.8 anterior, com si el compte del titular hagués superat els seus límits.

1.16.2 Qualsevol titular d'un compte obsolet, no tindrà dret a tornar a obrir un compte en un sistema vinculat a CES fins que les seves obligacions amb la Ecoxarxa s'hagin complert.

1.16.3 Un compte es convertirà automàticament en obsoleta, si no hi ha hagut cap activitat en el durant un any.

 

 

1.17 SORTIDA DEL SISTEMA D'INTERCANVI

Si el titular d'un compte desitja deixar el sistema d'intercanvi voluntàriament, s'aplicarà la cancel·lació del registre per part de l’administració.

En aquest cas es procedirà en els mateixos termes i condicions relatius als comptes obsolets indicats en la Clàusula 1.16.

 

 

1.18 SUSPENSIÓ I TERMINACIÓ

1.18.1 L'Assemblea pot suspendre un compte de qualsevol titular que incompleixi les normes d'intercanvi aquí recollides o que sigui considerada poc ètica o contrària a les normes del CES.

1.18.2 L'Assemblea notificarà a qualsevol titular si el seu compte ha estat suspes, i el titular del compte tindrà catorze dies per reclamar davant d’ella. En cas de cancel·lació es procedirà com si es tractés d'un compte obsolet tal com s'assenyala en la Clàusula 1.16 anterior.

 

 

1.19 CANVIS

L'administració podrà canviar els termes d'ús, amb l'acord previ de l'Assemblea de la Ecoxarxa. En qualsevol cas, els termes i condicions aplicables seran les vigents en el moment de l'acció o transacció en qüestió, no les que regien en el moment de la inscripció de l'usuari.

 

 

1.20 FONS DE RESERVA

1.20.1 En cas que l'administració no fos capaç de recuperar les quantitats degudes en un compte obsolet, el dèficit s'eliminarà amb càrrec a un fons de reserva establert per a aquesta fi.

1.20.2 El fons de reserva es constituirà amb una part de tots els cànons cobrats per l'administració en concepte de taxes, i dels saldos dels comptes obsolets.

1.20.3 Si el fons de reserva queda al descobert l'administració tindrà dret a realitzar una vessa en contra de totes les comptes amb la fi de quadrar el compte, havent-se acordat prèviament la quantia en l'Assemblea de la Ecoxarxa Menorca.

 

 

2. RENÚNCIES

2.1 Ni el CES, ni la Ecoxarxa Menorca són part de la transacció comercial entre un comprador i un venedor, es conceben com a sistema de descompte / intercanvi solidari de serveis i/o productes dins de la comunitat. No s'acceptessin responsabilitats derivades d'un servei o producte, ni quant a la qualitat ni quantitat o fiabilitat dels mateixos.

2.2 Ni el CES, ni la Ecoxarxa Menorca accepten responsabilitat per qualsevol pèrdua o dany ocasionat a qualsevol titular del compte com a conseqüència de la informació rebuda a través del sistema

2.3 Els titulars del compte es comprometen a indemnitzar i mantenir indemne a la CES i la Ecoxarxa Menorca i l'administració i qualsevol dels seus empleats o agents de qualsevol incident de pèrdua o dany que sorgeixi de l'ús del sistema .

 

 

3. COMPROMÍS I ACCEPTACIÓ PER PART DELS USUARIS

Accepto les condicions anteriors d'ús i a més em comprometo a:

3.1 Negociar un comerç just, equitatiu i solidari amb els altres membres.

3.2 Mantenir les meves dades de contacte personals, les meves ofertes i demandes actualitzats.

3.3 Ingressar la informació de les transaccions tan aviat com sigui possible després que s'hagi dut a terme. Si no tinc els mitjans per fer-ho pel meu mateix, em comprometo a sol·licitar a un altre usuari que ho faci per mi o proporcionar les dades de la transacció a un coordinador local o a un responsable de l'administració.

3.4 Revisar periòdicament les meves ofertes i garantir que es proporcioni suficient informació perquè uns altres puguin participar en intercanvis amb mi.

3.5 Promoure activament les meves ofertes, si el saldo del meu compte aconsegueix nombres negatius, sol·licitar suport i orientació de l'administració. Especialment si romanc en nombres negatius per un període superior a un mes.

3.6 Fer tot el possible per mantenir l'equilibri dins dels límits establerts o proposats per l'administració.

3.7 M'assessoraré davant l'administració si desitgés cancel·lar el registre o moure'm de sistema d'intercanvi a una altra dins del CES.

3.8 Si vull esborrar el meu compte o el meu compte queda obsolet podré contribuir en efectiu per esborrar el meu compte sobre la base d'un Euro per cada Talaiot.

3.9 Establiré la meva adreça de correu electrònic perquè s'utilitzi en l'intercanvi, juntament amb el telèfon, com l'adreça preferent per rebre comunicacions i notificacions.

 

En prémer "Aceptar" confirmo que he llegit els termes anteriors d'ús i condicions i conec les obligacions i responsabilitats del CES i la Ecoxarxa Menorca i els seus administradors, així com dels altres usuaris.

També estic subjecte a les normes vigents relatives a la negociació inter-grups dins del CES. Reconec, a més, que aquestes regles intergrup poden ser canviades pel CES o l'Assemblea i em comprometo a mantenir-me informat i assumir els canvis en aquestes regles. La participació en CES i Ecoxarxa Menorca estarà subjecta a les normes vigents a cada moment.