Ecoxarxa de Castelló
Términos y condiciones de uso

 

Principis bàsics i de funcionament

Organització de les comissions

L’Ecoxarxa és una xarxa local d’intercanvi de béns, serveis i coneixements mitjançant una moneda social. És una eina de transició cap a una forma de viure diferent, basada en la cooperació, la llibertat i la responsabilitat.

La Xarxa d’Intercanvi està basada en l’autoorganització de les persones, a nivell de Castelló i els seus voltants. Els participants registren les seues demandes i les seues ofertes i intercanvien productes i serveis entre sí. Tothom ofereix i tothom, en algun moment necessita quelcom.

Principis fonamentals

L’EcoXarxa sorgeix d’una inquietud vital dels seus integrants.

L’Ecoxarxa té vocació econòmica, social i vital en clau comunitària, ecologista, humanista, igualitària, horitzontal i internacionalista. Un nou contracte social on primer la llibertat i la igualtat amb una actitud pedagògica de caràcter llibertari fomentarà la igualtat entre totes les persones, el seu creixement personal i la difusió i intercanvi de coneixements.

A l’Ecoxarxa s’intercanviaran béns, serveis i coneixements seguint criteris d’ecologia, de justícia social i de proximitat en la mesura del possible.

L’EcoXarxa té vocació de fer comunitat entre els seus integrants, d’arribar a un coneixement i relació personal de mútua confiança, així com de fer xarxa amb altres xarxes d’intercanvi i moviments socials afins.

A l’EcoXarxa es fomentaran els projectes i iniciatives econòmiques alternatius i cooperatius.

L’intercanvi a l’Ecoxarxa es realitzarà en moneda social, entenent esta com una eina de transició cap a l’economia comunitària o familiar, acollint també les pràctiques del troc i la donació.

L’objectiu últim és un model basat en l’economia comunitària o familiar, la moneda social és el primer pas cap a aquesta (model de la ceba).

L’EcoXarxa s’organitza de forma autogestionada i per tant tots els seus integrants tenen el dret i la responsabilitat de treballar en el seu manteniment i gestió.

Totes les decisions es prendran per consens. En cas de no arribar al consens, les propostes s’han de reformular fins a arribar-hi. Està clar que aquesta solució implica buscar una altra que tinga en compte què fer en cas de que algú tombe l’assemblea. Si hi ha algún problema es reavaluarà, es reformularà la proposta/el consens.

L’assemblea de l’EcoXarxa és independent de qualsevol moviment social o organització i serà l’únic òrgan de decisió de tots els assumptes de la mateixa.

Qualsevol persona tindrà dret a incorporar-se a l’Ecoxarxa amb posterioritat a la seua creació sempre que assumeisca tots els principis fonamentals i de funcionament.

Principis de funcionament

S’automatitzaran al màxim les tasques administratives. L’Ecoxarxa disposarà d’un bloc i d’un grup a l’aplicació web CES.

La xarxa d’intercanvi s’anomena EcoXarxa Castelló i la seua moneda és l’Eco.

Les dades de contacte de les persones integrants estaran a disposició del grup.

Hi ha dos comissions: grup de treball, on s'organitzen els mercats i es dinamitza el funcionament de la xarxa; i comissió d'acollida que es l'encarregada d'informar sobre les funcions i principis bàsics de funcionament de l'EcoXarxa, així com donar d'alta a les persones usuaries.

Els integrants de les comissions podran acordar abandonar la comissió prèvia comunicació a l’assemblea.

L’assemblea fixa un saldo mínim de -100 i màxim de 300 que podrà estar condicionat a les circumstàncies de cada persona.

Intentarem que les persones que no tinguen accés a Internet siguen “apadrinades” per un altre membre de l’Ecoxarxa.

Normalment es fan mercats d'intercanvi una vegada al mes excepte excepcions que s'avisarán per les diferents víes de difussió (llista de correu, blog, facebook, twitter y grup de telegram).

Qui esté interessat en que se li agregue al grup de telegram deurá d'avisar enviant un missatje al correu de
l'EcoXarxa (ecoxarxacastello@gmail.com).

Acords de l’assemblea

L’assemblea fixa el saldo mínim en -100 Ecos i el màxim en +300 Ecos.

Tots els integrants de la xarxa parteixen de saldo 0.

L’EcoXarxa Castelló es coordinarà amb les xarxes de la Plana Baixa, del Palancia-Mijares i del Camp de Morvedre.

Front a un conflicte entre membres de l’EcoXarxa Castelló, l’assemblea nomenarà un grup de mediació. Si tot i així les parts no arriben a un acord, l’assemblea arbitrarà.

Es fan mercats d’intercanvi itinerants mensuals d’acord amb les xarxes veïnes.

S’unifica la classificació d’ofertes al CES amb la Xarxa de Xarxes d’Intercanvi Valencianes.

Es recomanen únicament els intercanvis amb la resta de xarxes de la X.X.I.V. Els intercanvis amb xarxes no integrades en la X.X.I.V. seran per compte i risc de la persona que decideisca fer-los.

 

 

 

 

Principios básicos y de funcionamiento

 

Organización de las comisiones

La EcoXarxa es una red local de intercambio de bienes, servicios y conocimientos mediante una moneda social. Es una herramienta de transición hacia una forma de vivir diferente, basada en la cooperación, la libertad y la responsabilidad.

La Red de Intercambio está basada en la autoorganización de las personas, a nivel de Castellón y sus alrededores. Los participantes registran sus demandas y sus ofertas e intercambian productos y servicios entre sí. Todos ofrecen y todos, en algún momento necesitan algo.

Principios fundamentales

La EcoXarxa surge de una inquietud vital de sus integrantes.

La EcoXarxa tiene vocación económica, social y vital en clave comunitaria, ecologista, humanista, igualitaria, horizontal e internacionalista. Un nuevo contrato social donde primero la libertad y la igualdad con una actitud pedagógica de carácter libertario fomentará la igualdad entre todas las personas, su crecimiento personal y la difusión e intercambio de conocimientos.

En la EcoXarxa se intercambian bienes, servicios y conocimientos siguiendo criterios de ecología, de justicia social y de proximidad en la medida de lo posible.

La EcoXarxa tiene vocación de hacer comunidad entre sus integrantes, de llegar a un conocimiento y relación personal de mutua confianza, así como de hacer red con otras redes de intercambio y movimientos sociales afines.

En la EcoXarxa se fomentarán los proyectos e iniciativas económicas alternativas y cooperativas.

El intercambio en la EcoXarxa se realiza en moneda social, entendiendo ésta como una herramienta de transición hacia la economía comunitaria o familiar, acogiendo también las prácticas del trueque y la donación.

El objetivo último es un modelo basado en la economía comunitaria o familiar, la moneda social es el primer paso hacia ésta (modelo de la cebolla).

La EcoXarxa se organiza de forma autogestionada y por tanto todos sus integrantes tienen el derecho y la responsabilidad de trabajar en su mantenimiento y gestión.

Todas las decisiones se tomarán por consenso. En caso de no llegar al consenso, las propuestas se tienen que reformular hasta llegar. Está claro que esta solución implica buscar otra que tenga en cuenta qué hacer en caso de que alguien tumbe la asamblea. Si hay algún problema se reevaluará, se reformulará la propuesta/el consenso.

La asamblea de la EcoXarxa es independiente de cualquier movimiento social u organización y será el único órgano de decisión de todos los asuntos de la misma.

Cualquier persona tendrá derecho a incorporarse en la EcoXarxa con posterioridad a su creación siempre que asuma todos los principios fundamentales y de funcionamiento.

Principios de funcionamiento

Se automatizarán al máximo las tareas administrativas. La EcoXarxa dispone de un blog y de un grupo en la aplicación web CES.

La red de intercambio se llama EcoXarxa Castelló y su moneda es el Eco.

Los datos de contacto de las personas integrantes estarán a disposición del grupo.

Hay dos comisiones: grupo de trabajo, donde se organizan los mercados y se dinamiza el funcionamiento de la red, y comisión de acogida, que es la encargada de informar sobre las funciones y principios básicos de funcionamiento de la EcoXarxa, así como dar de alta a las personas usuarias.

Los integrantes de las comisiones pueden acordar abandonar la comisión previa comunicación a la asamblea.

La asamblea fija un saldo mínimo de -100 y máximo de 300 que podrá estar condicionado a las circunstancias de cada persona.

Intentaremos que las personas que no tengan acceso a Internet sean “apadrinadas” por otro miembro de la EcoXarxa.

Se hacen mercados de intercambio normalmente una vez al mes salvo excepciones que se avisarán por las diferentes vías de difusión (lista de correo, blog, facebook, twitter y grupo de telegram).

Quien quiera que se le incluya al grupo de telegram deberá avisar enviando un mensaje al correo de la EcoXarxa (ecoxarxacastello@gmail.com).

Acuerdos de la asamblea

La asamblea fija el saldo mínimo en -100 Ecos y el máximo en +300 Ecos.

Todos los integrantes de la red parten de saldo 0.

La EcoXarxa Castelló se coordinará con las redes de la Plana Baixa, del Palancia-Mijares y del Camp de Morvedre.

Frente a un conflicto entre miembros de la EcoXarxa Castelló, la asamblea nombrará un grupo de mediación. Si aun así las partes no llegan a un acuerdo, la asamblea arbitrará.

Se hacen mercados de intercambio itinerantes mensuales de acuerdo con las redes vecinas.

Se unifica la clasificación de ofertas en el CES con la Xarxa de Xarxes d’Intercanvi Valencianes ( X.X.I.V.).

Se recomiendan únicamente los intercambios con el resto de redes de la X.X.I.V. Los intercambios con redes no integradas en la X.X.I.V. serán por cuenta y riesgo de la persona que decida hacerlos.

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES CES

1. TERMS AND CONDITIONS OF USE

1.1 ONLY ACCOUNT HOLDERS

Only registered account-holders may use the system to advertise and trade and no third party may trade through a registered account holder's account. Shared accounts must name one person who is responsible for the account.

1.2 ECO-BASED EXCHANGES

An account-holder may not use the facilities of the CES for advertising purely Euro-based offerings. Trades may be advertised and effected for part ECOs and part Euros provided that the Euro component shall not exceed the ECO component, unless the Euros are for necessary disbursements made by the Seller.

1.3 NORMAL TRADING LAWS APPLY

The normal commercial laws of the land between trading parties shall govern all transactions and each party to a transaction takes responsibility for normal legal liabilities, obligations and risk.

1.4 FIRST ADVERTISE

New account-holders must start with at least one offering on the system. Registrations with no offerings will not be considered.

1.5 ENTRIES

Trades are entered into the system by the seller on the basis indicated on the CES website, which procedure may be changed from time to time.

1.6 LEVIES

1.6.1

The administration shall be entitled to charge levies against trades done via the exchange as well as any Euro portion of a trade. The administration shall be entitled to levy charges in either ECOs or Euros against the Euro portion of any transaction made.

1.6.2 The amount of the levy shall be as set or amended by the administration from time to time.
1.6.3 The administration shall be entitled to use the levies accrued to manage and further the aims of the ECCS as well as the CES.

1.7 CREDIT/DEBIT LIMITS

1.7.1 All new accounts are created with a balance of zero ECOs.
1.7.2 Account-holders shall be entitled to begin trading without having a positive balance and may so incur a debit balance in their accounts.
1.7.3 The administration may set limits to the extent to which accounts may go into debit and credit.
1.7.4 The administration may set and adjust criteria according to which account limits may be set. As a result debit and credit limits may vary from account to account.

1.8 EXCEEDING LIMITS

It shall be the duty of each seller in a transaction to ensure that the buyers have not exceeded their limits before agreeing to a transaction. If a buyer's debit limit is exceeded then the transaction may be declined by the administration, in which event:

1.8.1 The seller will have to take recourse against the buyer personally
1.8.2 The parties accept the jurisdiction of the small claims court, alternatively the magistrates' court for the district having jurisdiction
1.8.3 The seller shall be entitled to claim the amount owed in ECOs in Euros on the basis of one Euro being equal to one ECO.

1.9 INTER-EXCHANGE TRADE

The administrator of the CES shall be entitled to set limits to the amount of credit that trading exchanges may incur vis a vis other exchanges as well as lay down terms and conditions governing inter-exchange trading.

1.10 ACCOUNT INFORMATION

Trading balances are available to all account-holders but details of individual purchases are not.

1.11 ADVERTISING

Advertisements for offerings should be honestly described. Advertisements considered offensive to others, inaccurate, illegal or contrary to the ethics of the system may be withdrawn by the administration without consultation.

An offer advertised on the system amounts to an invitation to do business only and shall not constitute an irrevocable offer to all.

1.12 DISPUTE RESOLUTION

1.12.1 If any other dispute should arise between account-holders or between the administration and any account-holder, the matter shall be referred to mediation, or failing that, to arbitration.
1.12.2 If the parties cannot agree on the person of the arbitrator then an appointment shall be made, if the dispute is between account-holders, by the administration, or if the administration is itself party to the proceedings, by the Registrar. Any such appointee should preferably be a member of the CES, or if not a member, then a person who agrees to act in an honorary capacity.
1.12.3 The arbitrator shall be entitled to make awards for contractual losses or damages but not for delictual or consequential losses. The arbitrator may also make an award as to costs. All awards shall be in ECOs. The administrator shall be required to debit or credit any account within the system to give effect to such order or award.
1.12.4 The arbitrator's decision will be final and binding on all parties. The arbitrator will determine procedures to be followed at any hearing and when in doubt the procedures set out in the South African Arbitration Act of 1965 will apply.

1.13 NO INTEREST

Account-holders may not charge interest for lending ECOs to other members.

1.14 ONLY ONE ACCOUNT

Unless otherwise authorised by the administrator, account-holders may only operate one account in the system.

1.15 ACCOUNT HOLDERS' NAMES

Unless otherwise authorised by the administrator, all accounts shall be kept in an account-holders personal name.

1.16 STALE ACCOUNTS

1.16.1 If any account becomes stale in the opinion of the administrator, the administrator shall be entitled to call up the account, after having given reasonable notice to the account-holder, in which event:
  1.16.1.1 Any credit balance will be forfeited unless the account-holder brings their account balance back to zero
  1.16.1.2 Any debit balance shall become immediately due and payable
  1.16.1.3 If such debit balance on a stale account is not cleared with ECOs or Euros within the time allowed by the administrator, the administrator shall be entitled to proceed against the account-holder on the same basis as set out in Clause 1.8 above as if the account-holder had exceeded their limits. For this purpose the administrator shall be entitled to institute action in his own name.
1.16.2 Any account-holder with a stale account will not be entitled to re-apply for an account with the ECCS or the CES until their obligations towards the ECCS or the CES have been met.
1.16.3 An account will automatically become stale if there has been no activity on the account for a year. "No activity" will mean either no sales or no purchases or no log-in by the account-holder.

1.17 LEAVING AND DE-REGISTERING

If an account-holder wishes to leave the exchange voluntarily, they shall apply to the administrator for deregistration of their account. In such event the same terms and conditions relating to stale accounts as per Clause 1.16 shall apply as if the account was stale.

1.18 SUSPENSION AND TERMINATION

1.18.1 The administration can suspend an account of any account-holder who breaches any material trading rule or who acts in a way considered to be unethical or contrary to the norms of the CES.
1.18.2 The administration shall notify any account-holder if his or her account has been suspended, and the account-holder shall have fourteen days to dispute the suspension. If no dispute is declared the administration shall then be entitled to terminate the account, in which event it shall be treated as if it was a stale account in terms of Clause 1.16 above.

1.19 CHANGES

The administrator shall be entitled to change the terms of use from time to time. In such event the applicable terms will be those prevailing at the time of the action or transaction involved.

2. DISCLAIMERS

2.1 Neither the CES nor the ECCS are party to any transaction between a buyer and a seller and accept no responsibility for the performance of trading parties nor as to their identity or trustworthiness nor as to the subject matter of any trade.
2.2 Neither the CES nor the ECCS accept responsibility for any loss or damage occasioned to any account-holder as a result of information received via the system becoming available to other account-holders or outsiders.
2.3 Account-holders agree to indemnify and hold harmless the CES and the ECCS and the administration and any of their employees or agents from any incident of loss or damage arising out of the use of the system.

3. UNDERTAKING AND ACCEPTANCE

I accept the above terms of use and conditions and undertake further to:

3.1 Negotiate a fair trade with other members.
3.2 Keep my personal contact details, my offerings and wants updated.
3.3 Enter transactional information as soon as possible after a transaction takes place. If I do not have the means to do it myself, I will get another user to do it for me or provide the details to a co-ordinator or the administration.
3.4 Regularly review my offerings and ensure that they provide sufficient information for others to engage in trade with me.
3.5 Actively promote my offerings if my account balance is a large negative amount and remains there for a period of more than one month.
3.6 To make every effort to keep my balance within the limits prescribed or suggested by the administration from time to time.
3.7 Advise the administration if I should wish to de-register or move from one exchange to another.
3.8 Contribute in cash to clear my account if I should de-register or if my account should become stale, on the basis of one Euro for every Talent outstanding.
3.9 I nominate my email address as used on the exchange as the address at which I choose to receive communications and notices.

By clicking here I acknowledge that I have read the above terms of use and conditions and are bound by them to the CES and ECCS and their administrators as well as to other users. I am also subject to prevailing terms and conditions regarding inter-group trading. I acknowledge further that these terms and conditions may be changed by the CES or ECCS administration from time to time and I undertake to keep myself abreast of any changes. Participation will be subject to the terms of use prevailing at the time.